Wind Up Felszámoló és Válságkezelő Zrt Wind Up Felszámoló és Válságkezelő Zrt
Hasznos információk

Behajthatatlansági nyilatkozat

A Cstv.46.§ 8 bek. és a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3 bek. 10.) C.) alpontja alapján:

Felszámolási eljárásban a hitelező írásban behajthatatlansági nyilatkozatot (igazolást) kérhet a felszámolótól, ha hitelezői igényének fennállását iratai másolatának megküldésével összegszerűen bizonyítja. Kijelenti továbbá, hogy követelése a felszámolás kezdő időpontja után nem került engedményezésre, és kijelenti, hogy hitelezőként nem kíván a továbbiakban az eljárásban részt venni. Kifejezetten kérelmezi a behajthatatlansági nyilatkozat kiadását, egyidejűleg igazolja a költségtérítés befizetését.
A csőd- és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv. 46. § 8. bek. és a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3. § 4. bek. 10.) pont (C) alpontja alapján fizetendő 2.000 Ft + áfa költségtérítést a WIND UP Zrt. részére kérjük (közleményként a felszámolás alatt álló cég megjelölésével) átutalni az MKB BANK Nyrt-nél vezetett 10300002-10585704-49020023 számú számlájára. A felszámoló a behajthatatlansági nyilatkozatot a hitelező részére a költségtérítési díj befizetésének igazolását követően a számlával egyidejűleg fogja megküldeni.

Hitelezői igénybejelentés felszámolási eljárásban

A felszámolási eljárásokban a hitelezők a rendelkezésre álló okirati bizonyítékaik alapján (pl.: számla, szerződés, stb.) azok másolatának megküldésével valamint a nyilvántartásba vételi díj befizetésének egyidejű igazolásával jelenthetik be hitelezői igényüket a felszámolónál. A hitelezői igény bejelentéshez minden esetben csatolni kell a regisztrációs díj megfizetését igazoló bizonylatot. A nyilvántartásba vételi díjat (amely a követelés 1%-a, de min. 5.000 Ft, max. 200.000 Ft) a felszámolást folytató, illetékes törvényszék gazdasági hivatala által kezelt elkülönített számlára – a felszámolás bírósági ügyszámára való hivatkozással – kell befizetni. A bankszámlaszámot a felszámolást elrendelő végzés közzététele is megjelöli a Cégközlönyben. A törvényszékek Gazdasági Hivatalának bankszámlaszámai ide kattintva is megtekintheti. (1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 28. § 2. bek. f.) pont és 46. § 7. bek.) A hitelezőknek a felszámolási eljárás Cégközlönyben való közzétételétől számított 40 napon belül kell bejelenteniük követeléseiket a felszámoló felé.

Környezetvédelmi nyilatkozat: PDF letöltése

Hasznos Linkek:

Magyarország Bíróságai: www.birosag.hu

Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos Névjegyzéke (FOE): www.foe.hu

Cégközlöny: www.e-cegkozlony.gov.hu